澎湖旅遊、國內旅遊、團體旅遊、自由行的最佳選擇--東風國際旅遊
台灣景點介紹
Facebook粉絲專頁
INBOUND
Visit DongFong
Việt Nam | 逗陣旅遊行程
Việt Nam

  

Gii thiu

Công ty c phn DONG FONG DCH V DU LCH QUC T

chúng tôi là mt công ty doanh nghip dch v được đăng ký thc hin tour du lch và kinh doanh dch v du lch ti Đài Loan, vi văn phòng chính đt trung tâm thành ph Taichung ca Đài Loan. Chúng tôi t hào là các D.J.tour du lch hàng đu ca Đài loan. đ có mt kỳ ngh tuyt vi cho bn, chúng tôi cung cp phc v bng cách s dng tt nht các phương tin giao thông vn ti và các gói dch v khách hàng và khách sn tt nht vi giá c hp lý. Các gói sn phm ca chúng tôi mc giá khác nhau, bn s hài lòng mt cách tuyt đi. Đm bo s thoi mái, thân mt và cho bn có mt kỳ ngh đáng nh. Ngoài ra chúng tôi cũng cung cp các dch v đc bit cho các nhà du lch thương mi.

Mc tiêu các gói dch v ca chúng tôi:

Hiu rõ yêu cu ca khách hàng.

Cung cp thông tin chính xác.

Tr li các ng dng mt cách nhanh chóng, vi yêu cu cung cp thông tin v giá c chi phí mt cách hiu qu nht.

Cung cp chế đ phù hp ca dch v và h tr khách hàng vi mt thái đ d chu, hài hòa.

Gii quyết và x lý kp thi các li phát sinh trong hành trình ca bn.

DCH V

Chúng tôi cung cp các gói phc v trên nhiu mc giá khác nhau, cho các cá nhân hoc nhóm có t chc vi mc đích đ cho bn có mt kỳ ngh hu ích, khó quyên. Các gói dch v ca chúng tôi được đưa ra mt cách cn thn và chn lc, đm bo đáp ng được nhu cu ca quý khách, giúp cho bn có mt kỳ ngh thích thú, thoi mái nht. DJ Tour có kh năng đưa ra mi la chn cho quý khách hàng, t các kỳ ngh đến các gói dch v đc bit khác khi có yêu cu. Ngoài ra chúng tôi có chế đ bo him du lch vi mc giá hơn 2 triu đô la đài loan và 30000 đài t cho y tế.

DJ Tour s cung cp cho bn s chn la các gói dch v có tính đàn hi cao như:

Đón tiếp và h tr khi đến ti sân bay.

Chuyn sân bay.

Tham quan và kỳ ngh ngn hoc dài ngày

Mua đt vé các hãng hàng không.

Mt tin, x lý mt bng

Thuê xe.

Đt phòng

Các gói hàng đc bit

Wedding và honeymoons gói

H tr t chc hi ngh- hi tho và các cuc hi hp ... vv